E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ศูนย์กระจายสื่อ กศน.
สำนักงาน กศน.
กศน.ภาคกลาง
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 08/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 1313801
Page Views 1646075
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
ขอขอบคุณ  Pornnarong Supkong
 
ขอขอบคุณ  Pornnarong Supkong
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2558 
     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนวัดจันทนาราม
     29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต และเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้จัดขบวนต่างๆ ประกอบด้วย ขบวนรำเซื้ง ขบวนเครื่องไทยธรรม  ขบวนรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา  ขบวนป้องกันยาเสพติด   ขบวนกีฬาต้านยาเสพติด ขบวนวงดุริยางค์    ขบวนนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม และท้ายสุดเป็นขบวนของคณะครูเละนักเรียนศูนย์เด้กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 
     ขบวนแห่เทียนได้เรื่มต้นจากโรงเรียนวัดจันทนารามแล้วแห่ไปรอบชุมชนจันทนิมิต และกลับมาถวายเทียน ณ วัดจันทนาราม หลังจากเสร็จพิธีแล้วคณะครู นักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
     นอกจากนี้ในช่วงบ่ายโรงเรียนวัดจันทนารามได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้แก่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดจันทนาราม บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี อาคารเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 

 
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1/2558
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม
     กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซื้อขาย การจำหน่าย การผลิต การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การทำบัญชี การออมทรัพย์ การนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองมาแสดง และเป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม  2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดจันทนารามฯ

 
 
ขอขอบคุณ  Pornnarong Supkong
 
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
   วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกเชิดชูเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การคัดลายมือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คำขวัญ เขียนเรื่องจากภาพ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี การตอบคำถามวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร และการแสดงละครเวทีเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง) กรุงเทพมหานคร
ยินดีต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองจันทบุรี
การแข่งขันแฮนค์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558
การจัดการเรียนการสอนชุดรณรงค์การป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (Mobile Team)
คุณมนู รัตนสัจธรรม (ปู่จุ๊ง) และคณะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
สาระน่ารู้
10 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับล่าสุด! ก่อนตกเป็นจำเลย-ส่งต่อรูปดอกไม้ผิดไหม คลิก!
สั่งซื้อสินค้าทางเน็ตระวังโกง
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา
7 วิธีที่ง่ายๆจะทำให้ใจ”คุณสงบ&ใจเย็นลง”อย่างรวดเร็ว
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
ขอขอบคุณ ThaiPBS
ขอขอบคุณ ThaiPBS
นางศรีวรรณ  สุวรรณปาล
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดจันทนาราม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
eDLTV : e-Learning
eDLRU :edlru.dusit.ac.th/
BBL พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สื่อการสอนแท็บเล็ต
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 

free counter

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904
 
 เว็บไซต์ watchanschool.com ของโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว