E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 04/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 1210297
Page Views 1508709
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
   วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกเชิดชูเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การคัดลายมือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คำขวัญ เขียนเรื่องจากภาพ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี การตอบคำถามวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร และการแสดงละครเวทีเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น  

 
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  
   นอกจากนี้โรงเรียนได้มีพิธีรับมอบห้องการศึกษาพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา จากคุณมนู รัตนสัจธรรม (ปู่จุ๊ง) สนับสนุนการก่อสร้างและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 400,000 บาท  คุณธวัชชัย อนามพงษ์ อดีต ส.ส.จันทบุรี สนับสนุนเงินติดกระจกห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จำนวนเงิน 300,000 บาท  บริษัท เอส อาร์ เครื่องเย็น บริจาคเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เป็นเงิน  40,000  บาท โรงเรียนวัดจันทนารามขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
     พระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม
     การจัดงานปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่อครู และโรงเรียน มีความรักความสามัคคีต่อกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอีกด้วย

 
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุกดรีมเวิลด์

 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองเหนือ
     กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์  2558 ณ ค่ายลูกเลือชั่วคราวโรงเรียนวัดโป่งแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
     โรงเรียนกลุ่มเมืองเหนือที่ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมประกอบด้วย โรงเรียนวัดโป่งแรด โรงเรียนบ้านแก้ว  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  โรงเรียนวัดแสลง  โรงเรียนดอลตาล  โรงเรียนวัดชำโสม  โรงเรียนวัดเนินสูง  โรงเรียนวัดพลับ  โรงเรียนวัดสิงห์  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ  โรงเรียนวัดโยธานิมิต  และโรงเรียนวัดจันทนาราม     
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ
แนะนำครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558
ยินดีต้อนรับคุณครูกมลชนก จุ้ยถนอม
สงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองเหนือ
การแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

<

ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
eDLTV : e-Learning
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ฟังเพลงออนไลน์
 

free counter

  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com