E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 24/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 1185032
Page Views 1478041
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
     พระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม
     การจัดงานปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่อครู และโรงเรียน มีความรักความสามัคคีต่อกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอีกด้วย

 
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุกดรีมเวิลด์

 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองเหนือ
     กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์  2558 ณ ค่ายลูกเลือชั่วคราวโรงเรียนวัดโป่งแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
     โรงเรียนกลุ่มเมืองเหนือที่ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมประกอบด้วย โรงเรียนวัดโป่งแรด โรงเรียนบ้านแก้ว  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  โรงเรียนวัดแสลง  โรงเรียนดอลตาล  โรงเรียนวัดชำโสม  โรงเรียนวัดเนินสูง  โรงเรียนวัดพลับ  โรงเรียนวัดสิงห์  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ  โรงเรียนวัดโยธานิมิต  และโรงเรียนวัดจันทนาราม     
 
การแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2557
     วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม 

 
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558
ยินดีต้อนรับคุณครูกมลชนก จุ้ยถนอม
สงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองเหนือ
การแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สวัสดีปีใหม่ 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
eDLTV : e-Learning
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ฟังเพลงออนไลน์
 
"จันทบูรเกมส์ 2558"
ดาวน์โหลดแผนการสอน

free counter

  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com