เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
อาคารสถานที่
รางวัลสถานศึกษา
รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น
รางวัลและผลงานนักเรียน
ระบบสารสนเทศ EMIS
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาผ่านดาวเทียม
เว็บครูเอื้อง
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
นิทานชาดก
ค้นหาคำศัพท์ไทย อังกฤษ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบ ม.ต้น
รูปแบบการสอน&วิจัย
พจนานุกรมไทย
ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย
บทเรียนฝึกพิมพ์คอมฯ
เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 16/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 637821
Page Views 825924
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 714.35 KB 755
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 947.28 KB 415
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.93 KB 542
แบบประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 5496
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 1436
มาตรฐานด้านผู้เรียนประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 379
มาตรฐานการบริหารการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 980.5 KB 295
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 303
มาตรฐานด้านผู้เรียนอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 479
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.74 KB 387
สรุปการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 817
สรุปมาตรฐานด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 288.5 KB 681
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 892.5 KB 2776
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 984 KB 26570
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 3386
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 442 KB 2683
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 18971
เนื้อเพลงมาร์ชเมืองจันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 358
เพลงมาร์ชเมืองจันท์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.94 MB 329
บัญชีเงินเดือนขัาราชการครู 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 804
คำนวณบำเน็จบำนาญ 306
ภาษาอาเซียนน่ารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.3 KB 925
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 450
เอกสารเผยแพร่เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.5 KB 389
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดกิจกรรมอาเซียน (สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 430
ดาวน์โหลดฟอนต์แห่งชาติ 211
เครื่องมือตามจุดเน้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.85 MB 3087
แผนการจัดการเรียนรู้ อจท. 355
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙ สามารถพิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกดแป้นตัวเลข 171
โปรแกรม Free YouTube Download โปรแกรมใช้สำหรับการโหลดเว็บจาก YouTube มาสร้างสื่อการสอน (โปรแกรมฟรี) 224
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย ฟรี http://www.f0nt.com 144
เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 83
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - 6 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 133
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 72
เกมลูกเสือ (ที่มา :school.obec.go.th/banpakamai/boyscout/game.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.1 KB 173
ดาน์โหลดเอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 54
ดาวน์โหลดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 36
ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.28 KB 58
แบบทดสอบความรู้อาเซียน : ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 130
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 72
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.04 KB 23
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.07 KB 24
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 79
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.56 MB 65
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.2 MB 148
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 65
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com